Pensjonat Małgosia Polanica Zdrój, Noclegi Polanica Zdrój-Willa Małgosia

Regulamin - Willa Małgosia

Oznaczenia terminów

§1 Rezerwacja i zameldowanie

 1. Willa Małgosia zwana dalej obiektem, przyjmuje rezerwacje dokonane osobiście w obiekcie, telefonicznie, poprzez inernet w formie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie obiektu – www.pensjonatmalgosia.pl lub poprzez portale turystyczne, na których obiekt posiada swoją prezentację.
 2. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, wraz z warunkami, przesyłane jest na adres e-mail rezerwującego lub SMS-em na numer telefonu wskazany przez rezerwującego.
 3. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia, podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji. Zadatek nie może być niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 4. Obiekt wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie obiektu do wyznaczonego terminu, rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 5. Od daty wpływu zadatku na konto obiektu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. obiektu i klienta.
 6. W przypadku nieprzybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 7. Obiekt nie akceptuje zwierząt.
 8. Zameldowanie odbywa się w godzinach 14:00 – 22:00.
 9. Pozostałą kwotę za pobyt w obiekcie Willa Małgosia klient wpłaca w dniu przyjazdu, przy zameldowaniu w recepcji - przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a obiektem na pobyt wg zamówienia.
 10. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Obiekt zatrzyma wpłacony zadatek.
 11. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, obiekt nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 12. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści tego regulaminu przez osobę najmującą pokój.

§2 Pobyt w obiekcie

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 4. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00, bez uzgodnienia z personelem obiektu, obiekt naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych. W przypadku, gdyby przedłużenie pobytu nie było możliwe, personel obiektu usunie wszystkie rzeczy Gościa znajdujące się w pokoju i zdeponuje je do czasu odbioru przez najmującego pokój.
 5. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynął okres rezerwacji za którą uiścił opłatę.
 6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika obiektu.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 9. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 10. Najmujący pokój Gość ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju i zachowania go w stanie nienaruszonym. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 11. Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju należy uzgodnić z obsługą hotelu.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach:
  • grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń ( nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych ),
  • otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek zamknąć drzwi i okna oraz upewnić się, że są zamknięte tak, aby dostęp osób trzecich do pokoju nie był możliwy. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy z powodu pozostawienia otwartego okna lub drzwi do pokoju.
 14. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

§3 Odpowiedzialność obiektu

 1. Obiekt odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu obiektu. Obiekt nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu obiektu.